PROGETTO INTERREG

Descrizione del progetto
Il progetto prevede la collaborazione delle scuole dell’area confinaria della regione con le scuole viciniori dell’area slovena, attraverso contatti telematici, incontri in presenza ed attività comuni sia a livello di docenti sia a livello di alunni.
Nei contatti telematici saranno coinvolte tutte le scuole partner, con scambi tra alunni, discussioni tra docenti e presentazione delle attività svolte dalle scuole.

Ci proponiamo di intervenire con e traduzioni necessarie in tempi… quasi reali.
A livello di singole scuole sono invece previste attività che metteranno in contatto diretto gli alunni dei due versanti.
Per questo aspetto si ritengono più incisivi momenti di incontro tra piccoli gruppi (singole classi, piccoli plessi o gruppi di alunni maggiormente interessati ad una singola attività), in alcuni casi già avviati in precedenza, con l’intento di non esaurire l’esperienza in incontri sporadici, bensì avviare i ragazzi a un lavoro comune che dovrebbe continuare nel tempo. In questo senso verranno privilegiate le attività espressive (lavoro sulle immagini, esperienze musicali, educazione motoria, attività teatrale quale sintesi di attività di espressione linguistica, figurativa, musicale e motoria) e le attività di ricerca d’ambiente, atte ad avviare un confronto diretto tra le realtà transfrontaliere. La messa in rete delle singole esperienze renderà ogni singola esperienza patrimonio comune e fungerà da stimolo alle altre scuole coinvolte nel progetto.
Gli obiettivi prefissati sono principalmente i seguenti:
• conoscenza reciproca tra docenti ed operatori anche extrascolastici
• conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici, dei punti di forza e dei punti deboli, con l’intento di trarre da essa validi elementi di miglioramento
• instaurazione di contatti e di scambi duraturi nel tempo, individuazione di attività da proseguire negli anni futuri
• valorizzazione delle risorse del territorio in un’ottica di fruizione trasfrontaliera delle stesse
• superamento di diffidenze e preguidizi ancora presenti
• instaurazione di un clima di fiducia e collaborazione

Opis projekta
Projekt predvideva sodelovanje med _olami na obmejnem obmo_ju de_ele in med bli_njimi _olami na ozemlju Slovenije s pomo_jo telematskih stikov, neposrednih sre_anj in skupnih dejavnosti, tako na ravni u_iteljev kot na ravni u_encev.
V telematske stike bodo vklju_eni vsi soudele_eni partnerji z izmenjavami med u_enci, debatami med u_itelji in predstavitvijo del posameznih _ol. Upamo, da bomo za potrebne prevode poskrbeli… skoraj takoj.
Dejavnosti, ki postavljajo v neposreden stik u_ence z obeh strani meje, bodo potekale predvsem na ravni posameznih _ol. Prepri_ani smo namre_, da so v tem smislu mnogo bolj u_inkovita sre_anja med manj_imi skupinami (posamezni razredi, manj_e _ole ali skupine u_encev, ki jih posamezna dejavnost posebej zanima), kakr_na so se v nekaterih primerih ob_asno _e nastavila; take oblike so namre_ primernej_e, _e _elimo, da se izkustvo ne kon_a na sporadi_nem sre_anju, temve_ da se z njim lahko zastavijo skupne oblike dela in s tem razvije trajno sodelovanje. Pri tem naj bi posebna pozornost _la izrazno-vzgojnim dejavnostim (delo s slikami, glasbena izkustva, gibalna vzgoja, gledali_ka dejavnost kot sinteza jezikovnega, likovnega, glasbenega in gibalnega izra_anja) ter spoznavanju okolja, skozi katero lahko otroci najla_e pristopijo do neposredne primerjave stvarnosti na obeh straneh meje. Z objavo uresni_enih izkustev na spletnih straneh bo vsaka posamezna pobuda postala skupna last vseh partnerjev in bo zanje predstavljala spodbudo za delo.
Cilji, ki si jih zastavljamo s projektom, so predvsem naslednji:
• medsebojno poznavanje med u_itelji ter drugimi _olskimi in izven_olskimi delavci
• poznavanje _olskih sistemov na obeh straneh meje, njunih krepkih in _ibkih to_k, z namenom, da se iz primerjave izlu__ijo koristni elementi za njino izbolj_avo
• nastavitev stikov, ki naj bi trajali v _asu, ter ugotovitev dejavnosti, s katerimi bi v naslednjih letih nadaljevali
• ovrednotenje teritorija in njegovih resursov z vidika skupnega _ezmejnega kori__enja
• premagovanje _e vedno prisotnih nezaupanj in predsodkov vzpostavitev vzdu_ja zaupanja in sodelovanja
I partner del progetto – Partnerji v projektu- I partner del progetto – Partnerji v projektuI partner del progetto – Partnerji v projektu
Scuole del versante italiano – _ole na italijanski strani:
Direzione didattica statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone – Dr_avno didakti_no ravnateljstvo s slovensko-italijanskim dvojezi_nim poukom – _peter
Istituto Comprensivo Statale di San Pietro al Natisone (Ve_stopenjski _olski zavod _peter)
Direzione Didattica Statale Cividale del Friuli (Dr_avno didakti_no ravnateljstvo _edad)
Scuola Media Statale “via Udine” – Cividale del Friuli (Dr_avna srednja _ola _edad)
Direzione Didattica Statale Manzano (Dr_avno didakti_no ravnateljstvo Manzano)
Istituto Comprensivo Statale di Tarcento (Ve_stopenjski _olski zavod _eta)
Direzione Didattica Statale Moggio Udinese (Dr_avno didakti_no ravnateljstvo Mo_nica)
Associazioni della minoranza slovena – Slovenske manj_inske organizacije:
Zavod za slovensko izobra_evanje / Istituto per l’istruzione slovena
Novi Matajur
Dru_tvo bene_kih umetnikov / Associazione artisti della Benecia
Dru_tvo / Associazione “Bene_ko gledali__e”
Scuole del versante sloveno – _ole na slovenski strani: o Osnovna _ola “Simona Gregor_i_a” (Scuola elementare “Simon Gregor_i_”)
Osnovna _ola Franceta Bevka (Scuola elementare “France Bevk”)
Osnovna _ola Most na So_i (Scuola elementare Most na So_i)
Osnovna _ola Bovec (Scuola elementare Bovec)
Osnovna _ola Cerkno (Scuola elementare Cerkno)
Viviana Gruden- DS capofila

Scrivi il tuo messaggio

1 Messaggio

  1. 10 settembre 2011
    Evista » Scuola: »

    I do not know about you, but I like it! There.

Scrivi il tuo messaggio